Missie en visie van de school

Missie en visie


De missie van Integraal Kindcentrum Het Fluitschip


Het team van Het Fluitschip heeft zijn missie toepasselijk in een Fluitschip weer gegeven:

 

Visie

Integraal Kindcentrum Het Fluitschip, is een plaats zijn voor kinderen uit de wijk, waar zij, binnen 1 pedagogische visie, naast gedegen onderwijs in de basisvaardigheden, met een breed aanbod op het gebied van cultuur, natuur, sport en sociale interacties in aanraking komen. Zo worden zij voorbereid op een volwaardige plek in de maatschappij, en wordt segregatie tussen de verschillende groepen kinderen voorkomen. 
 

Waarom deze visie?

IKC Het Fluitschip wil alle kinderen dezelfde kansen in de maatschappij bieden, daarom zet het IKC een breed cultureel, sociaal en sportief pad voor alle kinderen uit.

Klik hier voor de uitleg van onze visie op leren.

Openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs heeft een motto: 'Niet apart, maar samen'. Wij onderschrijven dit motto van harte, omdat wij heel graag willen bereiken dat kinderen, ongeacht hun achtergrond, goed met elkaar leren omgaan.
 

Kernwaarden van openbaar onderwijs

De openbare school heeft plaats voor ieder kind. In de wet heet dit 'algemeen toegankelijk'. De openbare school is daarom hét voorbeeld van 'de samenleving in het klein'. Op de openbare school worden kinderen zo goed mogelijk voorbereid op hun rol in de samenleving. De school geeft daarbij zelf het voorbeeld, door de manier waarop zij omgaat met de leerlingen, ouders, personeelsleden en de omgeving van de school. De leerkrachten spelen daarbij natuurlijk een belangrijke rol.
Het karakter van de openbare school wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Die kernwaarden maken de openbare school tot hét onderwijs van deze tijd.

 

Ieder kind is welkom
Op de openbare school spelen levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid geen rol bij toelating. 
 
Wederzijds respect
Op de openbare school is er respect voor ieders mening en wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren.
 
Waarden en normen
Op de openbare school worden de normen en waarden van de Nederlandse samenleving gerespecteerd. Deze verworvenheden geven ruimte voor opvattingen van minderheden.
 
School en samenleving
De openbare school heeft een open karakter. Zij betrekt de omgeving actief bij haar activiteiten en neemt op haar beurt actief deel aan de omgeving.
 
Levensbeschouwing en godsdienst
De openbare school biedt ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de samenleving. 
 
Iedereen benoembaar
Elke leerkracht is benoembaar, ongeacht zijn of haar seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, politieke opvatting of afkomst.

 

 

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!